NY RAPPORT Digitala drivkrafter - Hur teknologin rattar om transportarbetares vardag

Transportarbetareförbundets rapport visar på att ny teknik hotar arbetsmiljön för transportarbetarna.

Digitala drivkrafter - Hur teknologin rattar om transportarbetares vardag

Transports rapport undersöker hur införandet och användningen av ny teknik upplevs av de anställda i transportsektorn.

Anställda övervakas, flertalet arbetsgivare följer inte dagens regelverk gällande integritetsfrågor och när ny teknik införs involveras inte de anställda i tillräcklig grad. Vår rapport visar på brister i samband med implementering och användning av nya tekniska system.

Vad säger rapporten?

Flertalet arbetsgivare följer inte regelverken som finns gällande bevakning på arbetsplatser. Digitala system missbrukas och används i stället till att övervaka anställda.

Rapporten visar även att det finns flera brister i samband med implementering och användning av nya tekniska system, vilket kan leda till negativa konsekvenser för de anställda.

Bland annat införs ny teknik utan att i tillräcklig grad involvera de anställda och fackliga representanter. Detta riskerar i sin tur att leda till att arbetsmiljöfrågor ignoreras och kan därigenom ge upphov till nya arbetsmiljöproblem.

Rapporten kort i siffror

  • Hela 20 procent uppger att digitala system används för att följa deras arbete i realtid.

  • Endast 28 procent anger att det finns en reglering kring vem som kommer åt insamlad information via bevakningssystemen på arbetsplatserna.

  • Endast 14 procent uppger att de är delaktiga i företagets utveckling vad gäller införande av ny teknik och nya arbetssätt.

  • Endast 16 procent upplever att deras kunskaper och erfarenheter tas i beaktande när arbetsuppgifter förändras.

  • Hela 39 procent anger att de inte får någon kompetensutveckling överhuvudtaget.

  • Hela 47 procent anger att de inte alls eller i låg utsträckning får lära sig nya arbetsuppgifter när verksamheten blir mer styrd av tekniska system.

 

Vilka åtgärder vill Transport se?

  • Vi vill se en ny övergripande lagstiftning för integritetsskydd i arbetslivet.

  • Att GDPR ändras så att även fackförbund kan inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

  • För en lyckad övergång till nya tekniska system krävs det att de anställda och fackliga organisationer ges större inflytande inför, under och efter att ny teknik introduceras.

  • Arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen och ge de anställda kompetensutveckling för att kunna utföra sina arbetsuppgifter om arbetet digitaliseras eller automatiseras.